Verslag thema-avond ouderraad, leerlingenraad en schoolleiding

Eenmaal per jaar komen ouders van de ouderraad, leerlingen van de leerlingenraad en leden van de schoolleiding samen om een belangrijk actueel thema te bespreken dat op school speelt. Op 7 april jl. hebben we uitvoerig stilgestaan bij de gevolgen van corona op school. We hebben gesproken over de mentale gezondheid en het sociaal welbevinden van de leerlingen, de online lessen, de overgang naar volgend jaar, de leerachterstanden, en het weer naar school gaan.

De coronacrisis heeft een enorm grote impact op de mentale gezondheid en sociaal welbevinden van de leerlingen en daarmee een grote impact op hun motivatie en perspectief. Door het gemis aan sociale contacten thuis en op school ontstaat er een gevoel van neerslachtigheid en moeheid.  Het lukt de leerlingen, ondanks de verkorte lessen, niet goed om zich te concentreren en actief mee te doen. Hoe goed de docenten ook hun best doen; een online-les is veel minder effectief dan een fysieke les. Zeker als de online-lessen ’s morgens starten en in een lijn doorgaan tot 14.00u is dit vaak teveel gevraagd. ‘De druk en spanning thuis is groot en het energielevel laag.’

De leerlingen vragen zich af of de docenten in de toetsing voldoende rekening houden met deze situatie; de lestijd is ingekort en samen met de online lessen doet dit een te groot beroep op de leerlingen.

De leerlingen vinden het superfijn om weer fysiek naar school te gaan, het geeft een positieve boost aan de motivatie. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten, elkaar te steunen en persoonlijke aandacht en feedback te krijgen van de docent in de les. Specifiek voor de examenleerlingen is het een bijzonder spannende tijd; ook zij hebben te maken met motivatiedips en momenten dat ze het niet meer zien zitten. Zij geven aan dat de docenten en mentoren er voor gaan en waarderen de extra ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt.

De school zou, op de momenten dat de leerlingen op school zijn, zich meer moeten richten op sociale aspecten. De leerlingen constateren dat de fysieke lestijd vaak wordt ingezet voor de afname van toetsen en dat ‘bijt’ met de inzet op sociaal welbevinden. Zij geven allemaal aan: sociaal welbevinden is fundamenteel voor presteren.

Voor de leerlingen van de Meeuwse Acker geldt bovendien dat zij extra gebaat zijn bij onderwijs op school. Deze leerlingen hebben veel meer behoefte aan praktisch onderwijs naast de theoretische lessen. 

Wat betreft locatie Leuvensbroek geven de leerlingen aan dat het aantal pauzeplekken uitgebreid moet worden. Indien het buiten pauzeren het nieuwe normaal wordt, is het belangrijk dat de voorzieningen worden aangepast.

Op dit moment werken beide locaties niet aan een wezenlijk andere opzet van het lesrooster. De leseenheid van 30 minuten is, binnen deze context, een goede keuze. Maar iedereen hoopt dat de maatregelen snel versoepeld zullen worden. Op locatie Leuvensbroek ontstaan wel meer mogelijkheden om de frequentie wat uit te bouwen, als de leerlingen starten met het examen en geen grote ruimtes meer nodig hebben om lessen te volgen.

Wat betreft het thema ‘leerachterstanden’ wordt wel duidelijk dat deze definitie niet passend is en een te beoordelende betekenis heeft. Het is beter om te spreken van ‘vertraging’ en expliciet aan te geven dat deze vertragingen heel individueel bepaald zijn. Inzet op het inlopen van deze vertragingen zou dan ook via ‘maatwerk’ moeten lopen. Advies: neem in het vaststellen van de hiaten ook de ouders mee, bijvoorbeeld in de MOL-gesprekken.

Daarnaast wordt aangegeven dat deze ‘vertragingen in ontwikkeling’ zeker als serieuze problematiek gezien moeten worden, maar dat er vooral ook schade is veroorzaakt op het sociaal welbevinden. Zorg dat in het lesprogramma voor volgend jaar aandacht is voor juist dit laatste: het opnieuw kennismaken met elkaar, met de docenten en de schoolomgeving.

Uiteraard ontstaat er ook een gesprek over ‘bevorderen’. De school geeft aan dat de huidige criteria voldoende ruimte geven om elke leerling te bespreken en zorgvuldige afwegingen te maken. Bij deze overweging zal ook zeker het gegeven meegenomen worden dat de school door extra subsidies van de overheid (Nationaal Programma Onderwijs) gedurende de twee komende schooljaren een programma zal ontwerpen met interventies die gericht zijn op extra ondersteuning.

Dank aan alle ouders en de schoolleiding voor het meedoen en speciale dank aan de organisatoren van deze online-avond: Fatima, Silvia en Cees, voorzitter van de leerlingenraad. En de overige deelnemende leerlingen: Nanne, Déon, Armin, Wouter, Justin, Angelina, Lars, Sanne en Marit.

- Mark Schouten, voorzitter van de ouderraad -